Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Тези общи условия регулират отношенията между „Клет България“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1574, ул. „Никола Тесла“ 5, сграда BSR II, ет. 4, имейл адрес: office@klett.bg, тел. номер: 02/843 20 70, наричано по-долу за краткост „Клет България“/“Дружеството“, и неговите ползватели и/или посетители, наричани по-долу за краткост „Потребители“, на уебсайт www.id.klett.bg, наричан по-долу „Уебсайт”.

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБСАЙТА И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2. (1) Уебсайтът предоставя възможност на Потребителите да създадат регистриран потребителски профил („Klett ID“), посредством регистрационната форма, достъпна на адрес https://id.klett.bg/register.
(2) Klett ID позволява на Потребителите, с една регистрация да използват всички функционалности на уебсайтовете, поддържани от Клет България - учебника.бг, поръчки-учебника.бг, klett.bg, id.klett.bg и bg.izzi.digital, включително да:

 1. получават информация за нови издания, публикувани в уебсайтовете, включително да достъпват каталози, съдържащи информация за предлаганите от Клет България издания - учебници, речници и помагала, да използват онлайн речник;
 2. получават информация за нови продукти, предлагани на уебсайтовете, чрез получаване на онлайн бюлетин;
 3. преглеждат продуктите, техните характеристики и цени - чрез посещение на електронните магазини, към които е налице препратка в Уебсайта;
 4. достъпват и използват платформата за електронни учебници на Клет България;
 5. изпращат запитвания до Клет България, посредством формите и секциите за контакт на уебсайтовете;
 6. разглеждат секциите „Новини и събития“, когато такива са налични в уебсайтовете;
 7. бъдат уведомявани за правата, произтичащи за тях от нормативната уредба, регулираща защитата на потребителите;
 8. сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронните магазини Стоки - учебници и учебни помагала („Стоки“);
 9. извършват електронни изявления във връзка с вече сключени посредством електронните магазини договори за покупко-продажба и доставка на Стоки;
 10. получават информация за нови Стоки, предлагани от електронните магазини;
(3) При регистрацията си Потребителят следва да се запознае и да се съгласи с тези Общи условия достъпни на адрес https://id.klett.bg/terms.
(4) Създаването на Klett ID не обвързва Потребителя с общите условия на другите уебсайтове, поддържани от Дружеството.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Чл. 3. (1) За използване на Уебсайта, Потребителят може да избере една от следните опции:

 1. Да създаде регистриран потребителски профил („Klett ID“), посредством регистрационната форма, достъпна на адрес https://id.klett.bg/register;
 2. Да използва вече съществуващ Klett ID – чрез въвеждане на регистрираните си имейл адрес и парола;
(2) За създаване на Klett ID Потребителят може да използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи. В този случай Потребителят се съгласява, че Дружеството има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.
(3) При създаване на нов Klett ID Дружеството изпраща потвърждение за регистрация, заедно с информация (линк) за активиране, на посочения електронен адрес от Потребителя. Последният следва да потвърди регистрацията чрез активиране на електронната препратка в получения линк, с което се създава Klett ID на Потребителя.
Чл. 4. Потребителят има право по всяко време, при отправено от него изрично искане, да премахне своя Klett ID, като в тези случаи Дружеството заличава неговата регистрация. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до: office@klett.bg.

IV. ДРУГИ

Чл. 5. (1) Потребителят носи отговорност за своите действия при ползване на Уебсайта.
(2) Потребителят няма право да пренася съдържанието на Уебсайта, в други уебсайтове, мрежи, платформи и пр. (напр. училищни или университетски интранет системи, обменни борси и др.).
(3) Неспазването на задълженията по този член могат да доведат до ограничаване на достъпа на Потребителя до Уебсайта, както и до възникване на задължение за компенсиране на Клет България за всички нанесени вреди.

Чл. 6. (1) Авторските права и сродни права на Клет България и на трети лица, до които Потребителят има достъп при ползване на Уебсайта, са защитени, съобразно разпоредите на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права.
(2) Нерегламентираното използване и поместване на стоки, произведения и материали, защитени с правата по ал. 1, на портали (сайтове) на трети лица, с изключение на случаите, в които е предоставено писмено разрешение от Клет България, представлява нарушение на националното и европейско законодателство в областта на авторското право и сродните му права.

Чл. 7. Вследствие на форсмажорни обстоятелства, включително технически проблеми, извън контрола на Клет България, достъпът до Уебсайта е възможно да бъде прекъснат. Съответно, Клет България не гарантира, че Уебсайтът и информацията в него ще бъдат достъпни и точни по всяко време.

Чл. 8. Клет България запазва право да изпраща на Потребителите на Уебсайта съобщения, свързани с промени в условията и начините за използване на функционалностите, предлагани от Уебсайта.

Чл. 9. (1) Клет България полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителя, при стриктно спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните/„ОРЗД“), както и на утвърдената от Клет България Политика за поверителност от 25.05.2023 г., поместена на: https://klett.bg/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-page27.html
(2) При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите общи условия Клет България може да използва лични данни на Потребител единствено и само за цели на изпълнение на договорните си задължения, включително за осъществяване на техническо съдействие при използване на Уебсайта от Потребителя.
(3) В случай на получено изрично предварително съгласие от Потребителя по реда на ОРЗД, Клет България може да използва негови лични данни за предлагане на стоки и/или услуги, информиране за промоции, изпращане на безплатни информационни електронни бюлетини; актуална информация, рекламни и търговски съобщения за продукти и услуги на Дружеството по имейл, до пощенския адрес на потребителя или по телефон; изпращане на поздравления, организиране на томболи и промоционални кампании, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели.
(4) Отправено искане от страна на субекта на данни „да бъде забравен“ във връзка с дадено съгласие по ал. 3 или упражняване на друго право на субекта на данни обвързва:

 • направилото го физическо лице – лично, в съответствие с Политиката за поверителност от 2.02.2023г.;
 • юридическото лице – само ако е направено от оторизиран представител, съобразно разпоредбите на Закона за електронните съобщения.
Желанието на субекта да се преустанови изпращането на съобщения до него, „да бъде забравен“ или да упражни друго право, произтичащо от Регламент 2016/679, поражда действие, ако е изрично и е изпратено на e-mail адрес: data@klett.bg, или на посочените адреси за кореспонденция в Политиката за поверителност, посочена в чл. 17, ал. 1 по-горе.

V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 10. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

Чл. 11. При разногласия и възникнал спор, Потребителят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

Последна актуализация: 25.05.2023 г.

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, а не от Клет България. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. Клет България няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Координати на Дружеството:
Клет България ООД
гр. София 1797, район „Изгрев“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5,комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, сграда А, ет. 12
тел: 02/843 20 70
имейл: office@klett.bg

Координати на Комисия за защита на потребителите:
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

Координати на Комисия за защита на личните данни:
Адрес: 1592 гр. София, ул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
факс: (02) 915 35 25
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg